Truy cập nội dung luôn
Điều tra mẫu hàng tháng ngành công nghiệp năm gốc so sánh 2010

Điều tra mẫu hàng tháng ngành công nghiệp năm gốc so sánh 2010

12:00 22/07/2014

​Ngày 16 tháng 02 năm 2012 Tổng cục Thống kê đã ra  Quyết định số 37/QĐ-TCTK về việc ban hành phương án điều tra mẫu hàng tháng ngành công nghiệp năm gốc so sánh 2010

          Tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với doanh nghiệp Nhà nước tham gia đóng góp, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã triển khai mạnh mẽ hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh, tiếp tục giữ vị trí, vai trò nòng cốt, phát huy vai trò chủ lực, chủ đạo trong nhiều ngành, lĩnh vực kinh tế quan trọng, thiết yếu của nền kinh tế, góp phần xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội.

 

          DNNN tiếp tục giữ vị trí, vài trò nòng cốt trong nền kinh tế

          Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, DNNN cơ bản bám sát và hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển theo kế hoạch được phê duyệt; doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, vốn đầu tư phát triển và thu nhập bình quân của người lao động tăng lên, góp phần bảo đảm một số cân đối lớn của nền kinh tế.

          Khu vực DNNN tiếp tục bảo toàn và phát triển vốn, tài sản, áp dụng mô hình quản trị hiện đại, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; một số doanh nghiệp lớn, tập đoàn, tổng công ty đã đi đầu trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới, công nghệ cao... Hoạt động đầu tư của DNNN trong các ngành, lĩnh vực, địa bàn then chốt, quan trọng của nền kinh tế, hỗ trợ bổ sung nguồn lực, giảm bớt đầu tư từ ngân sách nhà nước; góp phần đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

          Riêng năm 2023, tổng doanh thu của các DNNN đạt hơn 1,652 triệu tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch; lợi nhuận hơn 125.000 tỷ đồng. Trong đó, 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban Quản lý vốn (UBQLV) Nhà nước tại doanh nghiệp và Tập đoàn Viettel có doanh thu đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, chiếm gần 80% tổng doanh thu. Tổng số tiền thuế và các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước của khu vực DNNN là hơn 166.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa

          Trong 5 tháng đầu năm 2024, các DNNN tiếp tục tập trung nguồn lực đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ bản đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Doanh thu hợp nhất của 19 Tập đoàn, Tổng công ty thuộc UBQLV ước đạt 823,2 nghìn tỷ đồng, đạt hơn 60% kế hoạch năm và tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế ước đạt gần 28,3 nghìn tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch năm và tăng 33% so với cùng kỳ. Giá trị nộp ngân sách nhà nước ước đạt 70,8 nghìn tỷ đồng, đạt gần 62% kế hoạch năm và bằng 91% so với cùng kỳ.

          Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của khu vực DNNN còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Một số Tập đoàn, Tổng công ty chưa đạt một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh; một số doanh nghiệp hoạt động thua lỗ. Bên cạnh đó, kết quả giải ngân vốn đầu tư đến hết tháng 5/2024 của nhiều DNNN quy mô lớn chưa đạt kế hoạch phê duyệt; Tỷ trọng đầu tư vào các ngành, lĩnh vực có tính dẫn dắt, tạo động lực, nhất là trong các lĩnh vực mới như sản xuất năng lượng sạch, sản xuất chip, vi mạch, bán dẫn, hydrogen... chưa có các dự án đầu tư phát triển quy mô đủ lớn để tạo động lực bứt phá, sức lan tỏa, hỗ trợ tái cơ cấu và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; Năng lực cạnh tranh, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của các DNNN nhìn chung còn hạn chế, công tác đổi mới quản trị doanh nghiệp còn chậm, chưa tiệm cận với các nguyên tắc và thông lệ quốc tế tốt, chưa đáp ứng được yêu cầu là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước.

          Phát huy vai trò của DNNN trong thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế

          Để phát triển đất nước nhanh và bền vững, cần phải phát huy tối đa và tập trung mọi nguồn lực DNNN đang nắm giữ cho đầu tư phát triển, nhất các công trình hạ tầng quan trọng quốc gia, đầu tư nắm bắt các công nghệ cốt lõi, phát triển các ngành, nghề và sản phẩm mới phù hợp với xu thế phát triển của thời đại; phải lựa chọn, bổ nhiệm đội ngũ quản lý DNNN có trình độ, kinh nghiệm quản lý giỏi; đồng thời, có chế độ tiền lương và lợi ích tương xứng với năng lực và kết quả quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

          Về các giải pháp phát huy vai trò của DNNN trong thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, ngay từ đầu năm Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP xác định 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong đó nhiều nhiệm vụ xác định là trọng trách, cần sự tham gia chủ đạo của các DNNN như phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng (đường cao tốc, cảng hàng không, bến cảng, hạ tầng số, hạ tầng xã hội, y tế, giáo dục); đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia, Triển khai Quy hoạch điện VIII; Phát triển, phổ cập hạ tầng viễn thông truyền thống sang hạ tầng số; Đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn...

          Để các DNNN phát huy hết tiềm năng, nguồn lực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, đối với các Bộ, ngành cần tiếp tục tập trung các giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; Đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp; Nghiên cứu, sửa đổi các quy định tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn hiện nay trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh của DNNN. Đồng thời, tiếp tục rà soát, tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi Luật, Nghị định, Thông tư trong phạm vi quản lý để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

          Đối với các cơ quan đại diện chủ sở hữu, tiếp tục thực hiện các giải pháp, định hướng quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy triển khai các dự án đầu tư lớn, trọng điểm, nhất là các dự án đầu tư mới, đã có trong kế hoạch đầu tư năm 2024; Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành xử lý dứt điểm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền kiến nghị phương án xử lý ngay các vướng mắc về pháp lý trong quá trình triển khai thực hiện.

          Đối với các DNNN, trọng tâm là các Tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và thúc đẩy đầu tư phát triển của DNNN. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025, Chiến lược phát triển, Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm và hàng năm của doanh nghiệp đã được phê duyệt.

          Đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm của quốc gia trong các lĩnh vực quan trọng theo chiến lược, kế hoạch được giao; tạo tiền đề và động lực quan trọng cho phát triển các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế, cụ thể là trong lĩnh vực đầu tư, thi công kết cấu hạ tầng, công trình giao thông trọng điểm, các DNNN cần phối hợp chặt chẽ với các đối tác đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng quốc gia. Trong lĩnh vực phát triển hạ tầng số, công nghệ mới, đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư phát triển và phổ cập hạ tầng viễn thông truyền thống sang hạ tầng số; phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, ứng dụng số tạo động lực phát triển kinh tế số; đồng thời đóng vai trò dẫn dắt, đi đầu trong việc nghiên cứu công nghệ mới nổi (đào tạo nguồn nhân lực và sản xuất chip, vi mạch bán dẫn...).

          Tiếp tục phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt của DNNN trong nền kinh tế, bảo đảm DNNN là lực lượng tiên phong đi đầu trong trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phục hồi nền kinh tế; ứng dụng các công nghệ mới, sử dụng năng lượng sạch, chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng xanh, tuần hoàn, bền vững, bao trùm và nhân văn theo cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP 26.
          Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám dấn thân vào những việc mới, việc khó vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, đảm các cân đối lớn cho nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm và bảo đảm đời sống cho người lao động, thực hiện chính sách an sinh xã hội.
          Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, khu vực doanh nghiệp nói chung và các DNNN nói riêng luôn có một vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương sẽ luôn chia sẻ, đồng hành với các DNNN trong thực hiện các nhiệm vụ mới, các việc khó. Vì vậy, khối DNNN cần chủ động, bám sát tình hình, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 đã đề ra, phấn đấu vượt mức kế hoạch được giao, đảm bảo tiến độ và kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư đã được phê duyệt./.

Nguồn: Tạp chí Con số & Sự kiện

 

20/06/2024

Đại hội có sự tham dự của đồng chí Võ Thành Nhân – Phó Bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Ngãi; đồng chí Đinh Nguyên Bảo – Chi ủy viên – Chủ tịch Công đoàn Cục Thống kê Quảng Ngãi và toàn thể đoàn viên thanh niên của Chi đoàn. Đặc biệt, đại diện từ Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Tô Thị Quỳnh Hương - Ủy viên Ban thường vụ Đoàn Khối cũng có mặt để tham gia và động viên tinh thần cho Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Võ Thị Kim Ngân – Phó Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 -2024 đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024, phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn nhiệm kỳ 2024 -2027. Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác đoàn và phong trào thanh niên tại Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Ngãi luôn bám sát chỉ đạo của Cấp ủy Cơ quan, Đoàn cấp trên và Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024; đồng thời, không ngừng phát triển cả về bề rộng và chiều sâu theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động Đoàn gắn với chất lượng và hiệu quả hoạt động chung của cơ quan. Hoạt động của Chi đoàn trải đều trên các mảng công tác, trong đó trọng tâm là tổ chức giáo dục, bồi dưỡng và định hướng về tư tưởng, chính trị cho các đoàn viên thanh niên; triển khai có hiệu quả công tác Đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuổi trẻ xung kích vì cuộc sống cộng đồng; chung tay rèn luyện đoàn viên gắn với việc thực hiện trật tự kỷ cương văn hóa công sở... góp phần giáo dục tư tưởng, chính trị cho thanh niên, tạo môi trường để các đoàn viên vươn lên, phấn đấu và trưởng thành.

Đồng chí Võ Thị Kim Ngân – Phó Bí thư Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Ngãi trình bày Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2024, phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn nhiệm kỳ 2024 - 2027

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong đơn vị, Chi đoàn đã triển khai nhiều hoạt động, nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể đoàn viên, thanh niên. Trong nhiệm kỳ 2022 - 2024, Chi đoàn 02 năm liền đạt danh hiệu Chi đoàn vững mạnh xuất sắc, được Đoàn Khối tặng giấy khen; giấy khen Chi đoàn có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Tháng thanh niên năm 2023.

Tại Đại hội, Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Ngãi đã nghiêm túc đánh giá kết quả hoạt động, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 – 2024. Theo đó, Đại hội nhìn nhận còn một số ít đoàn viên chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm của mình trong các hoạt động phong trào, chưa tham gia đóng góp phương hướng thiết thực để xây dựng Chi đoàn, BCH Chi đoàn chưa kịp thời kiểm tra, đôn đốc cũng như việc theo dõi chưa được kịp thời và chính xác; công tác giáo dục của Đoàn vẫn còn thiếu hấp dẫn về hình thức; công tác nắm bắt tình hình và định hướng tư tưởng cho ĐVTN chưa thật sự chặt chẽ; các đồng chí đoàn viên trong Chi đoàn phần lớn là nữ và đang có con nhỏ nên việc tham gia hoạt động Đoàn còn hạn chế.

Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2024 - 2027 như sau: (i) Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chủ trương của Nhà nước. Tập trung triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV và Đại hội Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2022 - 2027; tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và những sự kiện chính trị quan trọng trong năm; (ii) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện. Tham gia hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới, chung tay thực hiện có hiệu quả các phong trào “Tuổi trẻ Quảng Ngãi chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Tuổi trẻ Quảng Ngãi tham gia xây dựng văn minh đô thị”; (iii) Tham gia tốt các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh niên. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức của Đoàn, tăng cường ứng dụng thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên trên ứng dụng App thanh niên và phần mềm quản lý đoàn viên cũng như ứng dụng trong công tác soạn bài giảng, báo cáo; (iv) Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị quan trọng của Cơ quan; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2020-2025; tích cực tham gia công tác chuyển đổi số; (v) Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức và hoạt động của Đoàn.

Đồng chí Võ Thành Nhân – Phó Bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Ngãi phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Võ Thành Nhân – Phó Bí thư Chi bộ - Phó Cục trưởng Cục Thống kê Quảng Ngãi đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng cho biết, Cấp ủy và Ban Lãnh đạo Cục Thống kê Quảng Ngãi sẽ luôn quan tâm, ủng hộ và đồng hành cùng Chi đoàn; động viên, khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi để từng đoàn viên có thể phát triển, học tập, trao dồi kỹ năng, phát huy được sự sáng tạo, năng lực trong công việc chuyên môn và hoạt động đoàn để Chi đoàn có thể hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ chính trị được giao. Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí mong muốn Chi đoàn phát huy hơn nữa vai trò, chức năng của Chi đoàn trong hoạt động rèn luyện, giáo dục tư tưởng chính trị, phát huy được tính sáng tạo trong hoạt động đoàn gắn với hoạt động chuyên môn, giữ tinh thần đoàn kết, giữ lửa thanh niên, học tập để nâng cao kỹ năng, nâng cao bản lĩnh chính trị, chống lại thế lực thù địch trên không gian mạng và đảm bảo phù hợp với tình hình của Cơ quan.

Đại diện Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Tô Thị Quỳnh Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Khối biểu dương những kết quả mà Chi đoàn đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, đồng chí cũng đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cho Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới: (i) Thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (ii) Đẩy mạnh công tác phong trào thi đua, đề xuất với Cấp ủy hỗ trợ học tập trao dồi kỹ năng, năng lực hoạt động đoàn; (iii) Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao; (iv) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; (v) Đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt đoàn, ghi biên bản và có sổ theo dõi sinh hoạt đoàn; (vi) Dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm. Ban chấp hành nhiệm kỳ mới kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được, truyền lửa cho đoàn viên thanh niên.

Một phần quan trọng của Đại hội là bầu cử Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2024-2027. Quá trình bầu cử diễn ra công khai, minh bạch, với sự tham gia tích cực của các đoàn viên. Kết quả bầu cử đã chọn ra các thành viên mới của Ban Chấp hành, những người sẽ dẫn dắt Chi đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Đoàn viên Chi đoàn bỏ phiếu

Cũng tại Đại hội, nhận được sự tín nhiệm của tập thể đoàn viên Chi đoàn, đồng chí Tạ Phạm Hoàng Thiên được bầu làm Bí thư, đồng chí Võ Thị Kim Ngân được bầu là Phó Bí thư và đồng chí Nguyễn Thị Phương Thùy là Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2024 - 2027. Thay mặt Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Ngãi, đồng chí Tạ Phạm Hoàng Thiên hứa sẽ tiếp tục phát huy những kết quả của Chi đoàn đã đạt được, cố gắng phát triển hơn nữa các hoạt động và phong trào thanh niên tại Cục Thống kê Quảng Ngãi, góp phần vào thành công chung các hoạt động của Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Ban Chấp hành Chi đoàn Cục Thống kê Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2024 - 2027 ra mắt tại Đại hội

Đại hội Chi đoàn Cục Thống kê nhiệm kỳ 2024-2027 không chỉ là cơ hội để nhìn lại những thành tựu đã đạt được mà còn là dịp để đặt ra những mục tiêu mới, định hướng phát triển trong thời gian tới. Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp trong tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể đoàn viên. Với tinh thần nhiệt huyết và sáng tạo của các đoàn viên, những mục tiêu và kế hoạch đã đề ra chắc chắn sẽ được triển khai thực hiện thành công, đưa Chi đoàn tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong nhiệm kỳ tới.

13/06/2024

Đ/c Cao Văn Đào - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn lập bảng kê hộ điều tra 53 dân tộc thiểu số

Về dự Hội nghị Tập huấn có đồng chí Võ Thành Nhân - Phó cục trưởng Cục Thống kê Quảng Ngãi; đồng chí Trần Thị Thanh Thương - Trưởng phòng Thu thập thông tin Thống kê Cục Thống kê Quảng Ngãi; đồng chí Cao Văn Đào - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện Ba Tơ cùng toàn thể công chức của Chi cục và lực lượng điều tra viên của 18 xã, thị trấn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lập bảng kê

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Thành Nhân - Phó cục trưởng Cục Thống kê cho biết, việc thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 đóng vai trò hết sức quan trọng, không chỉ để đánh giá hiệu quả của các chính sách phát triển mà còn để định hướng và điều chỉnh các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số của cả nước, tỉnh Quảng Ngãi nói chung và huyện Ba Tơ nói riêng.  

Đ/c Võ Thành Nhân - Phó cục trưởng Cục Thống kê phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Võ Thành Nhân cũng đề nghị báo cáo viên giới thiệu đầy đủ các nội dung, đặc biệt chú ý nhấn mạnh những điểm quan trọng, những nội dung cần chú trọng trong quá trình thực hiện lập bảng kê hộ; đề nghị các đại biểu tham gia tập huấn nghiêm túc để nắm bắt đầy đủ các nội dung, phương pháp và quy trình lập bảng kê được báo cáo viên truyền đạt để thực hiện lập bảng kê được hiệu quả cao.

Tham dự Hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên giới thiệu về Phương án điều tra, Quy trình xác định nhân khẩu thực tế thường trú và một số lưu ý khi thực hiện lập bảng kê hộ tại địa bàn; giới thiệu về mẫu phiếu điều tra lập bảng kê; hướng dẫn cài đặt, sử dụng CAPI và thực hành cho lực lượng điều tra viên để tiến hành ra quân lập bảng kê hộ bắt đầu từ ngày 01 tháng 6 năm 2024./.

05/06/2024

Đ/c Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Thành Nhân nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác lập bảng kê trong Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024. Đó là cơ sở để chọn hộ và tính quyền số suy rộng của cuộc điều tra; lập Bảng kê hộ phải bao gồm tất cả các ngôi nhà/căn hộ có người ở và các hộ dân cư thuộc phạm vi địa bàn điều tra phải được thu thập thông tin trong phiếu Bảng kê. Qua lập bảng kê, điều tra viên nhận biết rõ ràng phạm vi địa bàn điều tra, nắm bắt được thông tin ban đầu về các hộ dân cư của các địa bàn điều tra như số nhân khẩu, thành phần dân tộc, tránh điều tra trùng hoặc bỏ sót trong quá trình điều tra sau này. Do đó, khi tổ chức thực hiện, phải tuân thủ và thực hiện đúng các nội dung quy định trong Phương án; bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật Thống kê; đặc biệt, đội ngũ điều tra viên thống kê cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác lập bảng kê đảm bảo vượt tiến độ quy định. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng phải thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn; tập trung vào mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc điều tra để người dân hiểu và hưởng ứng.

Đ/c Nguyễn Ngọc Dân - Chi cục trưởng Chi cục Thống kê - Triển khai phương án và hướng dẫn lập bảng kê

Tại hội nghị, đồng chí Chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện đã giới thiệu Phương án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024 ban hành theo Quyết định số 628/QĐ-TCTK ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; Kế hoạch tổ chức thực hiện, trên địa bàn huyện và hướng dẫn cách xác định nhân khẩu thực tế thường trú trong lập bảng kê. Thống kê viên Nguyễn Tuấn Đại Dương hướng dẫn cài đặt phiếu điện tử (CAPI) và thực hành lập Bảng kê hộ trên thiết bị điện thoại thông minh.

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024, huyện Sơn Tây có 27 địa bàn điều tra ở 9 xã; trong đó, có 24 địa bàn điều tra 30 hộ, 03 địa bàn tra 40 hộ. Việc lập bảng kê phục vụ cho công tác điều tra sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01 - 25/6/2024. 

31/05/2024

30/05/2024

          Chuẩn bị lực lượng, vũ trang cho trận tuyến Điện Biên Phủ

          51.445 là số lượng chiến sĩ của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Điện Biên Phủ tính đến trước giờ súng nổ. Để tập trung sức mạnh tiêu diệt Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, chỉ trong thời gian ngắn, đã có 11 trung đoàn bộ binh thuộc các đoàn bộ binh (308, 312 và 316), Trung đoàn Bộ binh 57 (Đại đoàn 304); 1 trung đoàn công binh, 1 trung đoàn pháo binh với 24 khẩu trọng pháo 105 mm; 1 trung đoàn pháo binh với 24 khẩu sơn pháo 75mm và 16 khẩu súng cối cỡ 120mm; 1 trung đoàn gồm 24 pháo cao xạ 61K-37 mm (367) (sau được tăng thêm một tiểu đoàn với thêm 12 khẩu 61K) vốn thuộc của Đại đoàn công pháo 351 (công binh - pháo binh) lên triển khai thế trận tiến công. Ngoài ra, còn có 4 đơn vị thanh niên xung phong với gần 20.000 người có nhiệm vụ hỗ trợ chiến đấu (vận tải, sửa đường...). Trong quá trình chiến dịch diễn ra, có khoảng 8.000 thanh niên xung phong được chuyển cho các đơn vị bộ đội chủ lực để bổ sung thêm lực lượng.
          Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng tin tưởng giao toàn quyền quyết định tại Chiến dịch Điện Biên Phủ với vai trò là Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy mặt trận.

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã góp phần khẳng định vị trí vững chắc của đất nước Việt Nam trên bản đồ thế giới

          12.000 là số quân được tướng Navarre của Pháp đưa lên chiếm đóng tại Điện Biên Phủ cuối năm 1953 với quyết tâm xây dựng nơi đây thành một tập đoàn cứ điểm mạnh, hòng thu hút và tiêu diệt lực lượng chủ lực của ta. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ trở thành nơi tập trung quân lớn thứ hai của quân đội Pháp ở Đông Dương, chỉ sau Đồng bằng Bắc Bộ.

          Tại thời kỳ cao điểm, quân số Pháp tại Điện Biên Phủ lên tới 16.200 người, được tổ chức thành 3 phân khu: Phân khu Bắc, phân khu Trung tâm, phân khu Nam. Trong đó, có 12 tiểu đoàn và 7 đại đội bộ binh (trong quá trình chiến dịch được tăng viện 4 tiểu đoàn và 2 đại đội lính nhảy dù), 2 tiểu đoàn pháo binh 105 mm, 1 đại đội pháo 155 mm (4 khẩu), 2 đại đội súng cối 120 m (20 khẩu), 1 tiểu đoàn công binh, 1 đại đội xe tăng 8 tấn (10 chiếc M24 Chaffee do Mỹ cung cấp), 1 đại đội xe vận tải 200 chiếc, 1 phi đội máy bay gồm 14 chiếc (7 máy bay khu trục, 6 máy bay liên lạc trinh sát, 1 máy bay lên thẳng). Chỉ huy trưởng tập đoàn cứ điểm của Pháp là Đại tá Christian de Castries do Tướng Navarre - Tổng chỉ huy quân đội Pháp tại chiến trường Điện Biên Phủ bổ nhiệm.
          Một thế trận hậu phương lớn chưa từng có chuẩn bị và chi viện cho tiền tuyến
          Để tập trung giành thắng lợi, Trung ương Đảng, Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong cả nước huy động tối đa sức mạnh vật chất, tinh thần, với khẩu hiệu “Tất cả cho Điện Biên Phủ; tất cả để chiến thắng”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhân dân dồn sức người, sức của chi viện cho mặt trận Điện Biên Phủ. Một hệ thống tuyến đường vận tải gồm cả thủy, bộ được tổ chức chặt chẽ, hàng trăm ô tô, hàng nghìn thuyền mảng, hàng chục nghìn xe thồ, ngựa thồ, dân công vượt qua những đoạn đường hiểm trở bị địch đánh phá ác liệt, ngày đêm vận chuyển lương thực, đạn dược, thuốc men cung cấp cho chiến dịch.

          210 ngày (từ tháng 11-1953 đến tháng 7-1954), với khẩu hiệu “Tất cả cho mặt trận, tất cả để chiến thắng”, quân dân Việt Nam đã đảm bảo cung cấp cho chiến dịch về mọi mặt bao gồm:

          3.168 người là quân số hậu cần chiến dịch, được phân bố trong 7 đội điều trị, 1 đội vận tải ô tô 446 xe, binh trạm 18 và trạm điều chỉnh giao thông, kho quân nhu, quân khí. Lực lượng tăng cường có: 4 tiểu đoàn công binh sửa đường, 2 đại đội thông tin, 2 tiểu đoàn 37mm (24 khẩu) và đại đội 12,7mm.

          261.453 dân công với 3 triệu ngày công, 20.991 xe đạp thồ, 11.800 bè mảng, 500 ngựa thồ, 18.200 cán bộ và đội viên thanh niên xung phong.

          Vũ khí, quân trang, lương thực, thực phẩm được quân dân vận chuyển, cung cấp cho Chiến dịch gồm: 25.056 tấn gạo (trong đó Việt Bắc: 5.229 tấn, Liên khu III: 1.464 tấn, Liên khu IV: 9.052 tấn, Tây Bắc: 7.331 tấn, khu vực Nậm Hu và Thượng Lào 2.000 tấn); 1.824 tấn thịt và thực phẩm:  Trong đó, 907 tấn thịt (Việt Bắc: 454 tấn, Liên khu III: 64 tấn, Tây Bắc: 389 tấn), 917 tấn các loại thực phẩm khác; 1.860 lít dầu ăn và 280 kg mỡ; 71 tấn quân trang, 1.783 tấn xăng dầu, 55 tấn thuốc và dụng cụ quân y; 10.130 thương binh và bệnh binh đã được điều trị; 30.759 tấn vũ khí đạn dược được cung cấp cho chiến dịch, trong đó tiêu thụ hết 19.989 tấn.
          Trừ số tiêu hao dọc đường, số hàng tới được mặt trận để cung cấp cho quân đội là 14.950 tấn gạo, 266 tấn muối, 62 tấn đường, 577 tấn thịt, 565 tấn lương khô, 1.200 tấn đạn, 1.733 tấn xăng dầu và 177 tấn vật chất khác. Số lượng hàng hóa bảo đảm cho hơn 87.000 người tham gia chiến dịch, trong đó 53.830 là bộ đội chủ lực (dự kiến 35.000 người) và 33.300 thanh niên xung phong/dân công phục vụ chiến dịch; vận chuyển và cứu chữa 8.458 thương bệnh binh (dự kiến 5.000).
          500-600 km là khoảng cách từ hậu phương đến chiến trường Điện Biên Phủ, với điều kiện địa hình rừng núi hiểm trở, đường vận tải cơ giới đã hư hỏng, không có đường thủy, thời tiết khí hậu thất thường, dân cư thưa thớt, kinh tế nghèo nàn lạc hậu. Nhân dân Việt Nam đã tiến hành một cuộc vận động nhân dân chi viện tiền tuyến lớn lao chưa từng có trong kháng chiến chống Pháp, đã huy động một khối lượng lớn sức người, sức của ở cả vùng tạm bị địch chiếm, vùng tự do Thanh - Nghệ - Tĩnh, Việt Bắc và đặc biệt là Tây Bắc - hậu phương hậu cần tại chỗ của chiến dịch. Qua đó có thể thấy được những gian khổ, đồng thời cũng cho thấy quyết tâm cao độ, tinh thần đoàn kết, đồng sức đồng lòng của quân và dân ta chi viện, chiến đấu cho tiền tuyến Điện Biên Phủ.

          Sau này, khi tổng kết về chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Điện Biên Phủ, các tướng lĩnh và các nhà nghiên cứu của hai bên đều thống nhất rằng, một trong những nguyên nhân chính làm nên chiến thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại trận đánh này là đã huy động được rất lớn nguồn sức người để đảm bảo hậu cần cho chiến dịch, một việc mà Pháp cho rằng không thể giải quyết được. 
          Một số kết quả của Chiến dịch Điện Biên Phủ

          56 ngày đêm, với 3 đợt chiến đấu, tiêu diệt từng cứ điểm, cụm cứ điểm, trung tâm đề kháng của địch, quân và dân ta đã đập tan Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, đánh bại hình thức phòng ngự cao nhất của địch, đánh bại biện pháp tác chiến chiến lược cuối cùng, những nỗ lực quân sự cuối cùng của địch, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi. Xác định Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược để giành thắng lợi quyết định, xoay chuyển cục diện chiến tranh đã khẳng định sự tài tình trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của Đảng.
          16.200 tên địch bị tiêu diệt và bắt sống, trong đó có 11.721 tù binh. Số quân sĩ Pháp bị tiêu diệt và bị bắt trong Chiến dịch Điện Biên Phủ bằng 4% quân số địch ở Đông Dương, 20% lính Âu - Phi. Tổng số sĩ quan và hạ sĩ quan bị diệt và bị bắt là 1.706 người, gồm 1 chuẩn tướng, 16 đại tá và trung tá, 353 sĩ quan từ thiếu úy đến thiếu tá. Về không quân, Pháp bị tổn thất 59 phi cơ bị phá hủy; ngoài số máy bay bị phá hủy, còn có 186 phi cơ khác bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Về vũ khí, Pháp mất toàn bộ trang bị vũ khí, xe tăng và pháp binh ở Điện Biên Phủ. Quân đội Việt Nam đã thu giữ 28 khẩu đại bác và súng cối các loại, 5.915 khẩu súng bộ binh lớn nhỏ, 3 xe tăng, 64 ô tô, 43 tấn dụng cụ thông tin, 20 tấn thuốc quân y, 40 tấn đồ hộp, 40.000 lít xăng, bắn rơi 62 máy bay và một số quân trang, quân dụng khác.
          4.020 chiến sĩ hy sinh, 792 chiến sĩ mất tích, 9.118 chiến sĩ bị thương là con số mất mát và đau thương của quân đội Việt Nam trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.
          Chỉ 1 ngày sau khi Pháp thất thủ tại Điện Biên Phủ, ngày 8/5/1954, Hội nghị Geneva bắt đầu bàn về vấn đề Đông Dương. Sau Hội nghị này, Pháp công nhận quyền tự do, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước Đông Dương trong đó có Việt Nam, chính thức chấm dứt chế độ thực dân Pháp tại Đông Dương. 
          Trong gian khổ và hy sinh, có thể còn rất nhiều các con số về người, về của, về gạo, về súng… rơi lại trên từng km đường ra trận địa chưa được thống kê hoặc nằm lại nơi khói lửa. Nhưng những gì được kể ra hay còn sót lại đã vẽ nên bức tranh toàn cảnh đầy sống động của một Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Qua đó nhắc nhở người dân Việt Nam về lịch sử đau thương và hào hùng, để mỗi người Việt của thế hệ hôm nay và mai sau không ngừng nỗ lực phấn đấu, tiếp tục viết nên trang sử vẻ vang của dân tộc./.

Nguồn: Tạp chí Con số & Sự kiện

02/05/2024

Theo đó, chỉ số Phát triển Con người (HDI) của Việt Nam năm 2022 là 0,726, tăng 8 bậc, đứng thứ 107/193 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Từ năm 1990 đến năm 2022, giá trị HDI của Việt Nam thay đổi từ 0,492 lên 0,726, tăng gần 50%. Vào những năm 1990, khi UNDP đưa ra chỉ số phát triển con người HDI, Việt Nam ở vị trí tương đối thấp trong bảng xếp hạng, nhưng đến nay Việt Nam đang ở giữa bảng xếp hạng và liên tục tiến bộ trong 30 năm qua.

Việt Nam cũng xếp thứ 91/166 quốc gia về Chỉ số bất bình đẳng giới - Chỉ số xem xét sự bất bình đẳng trên ba khía cạnh sức khỏe sinh sản, trao quyền và thị trường lao động.

Trưởng Đại diện thường trú của UNDP tại Việt Nam, bà Ramla Khalidi cho biết, Việt Nam vẫn là quốc gia có mức phát triển con người cao trong suốt những năm khó khăn của đại dịch Covid-19. Phát triển con người tiếp tục là trọng tâm trong chiến lược phát triển của đất nước và chúng tôi đã thấy những kết quả đáng kể trong những thập kỷ qua.

Theo bà Ramla Khalidi, Việt Nam đã làm tốt ở một số khía cạnh như tiếp cận giáo dục và tham gia lực lượng lao động. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn cần quan tâm hơn tới sự phân công lao động theo giới. Lãnh đạo UNDP nhìn nhận, những công việc ổn định hơn, được trả lương cao thường được dành cho nam giới tại Việt Nam. Bên cạnh đó, phụ nữ vẫn chiếm một tỷ lệ nhỏ trong vai trò lãnh đạo trong Chính phủ, Quốc hội và trong khu vực tư nhân.

Báo cáo HDR mới của UNDP cũng cho thấy, chỉ số HDI được dự đoán sẽ đạt mức cao kỷ lục vào năm 2023 sau khi giảm mạnh trong năm 2020 và 2021. Tuy nhiên, tiến độ này rất không đồng đều. Các nước giàu đang có mức độ phát triển con người cao kỷ lục, trong khi một nửa số nước nghèo nhất thế giới vẫn ở dưới mức trước khủng hoảng.

UNDP cho biết, tiến độ phát triển không đồng đều đang khiến những người nghèo nhất bị bỏ lại phía sau, tình trạng bất bình đẳng trầm trọng hơn và gây ra sự phân cực chính trị trên quy mô toàn cầu. 

Một trong số những lý do gây nên bất bình đẳng, là sự tập trung kinh tế quá lớn. Báo cáo của UNDP cho biết, gần 40% thương mại hàng hóa toàn cầu tập trung ở 3 quốc gia hoặc ít hơn. Vào năm 2021, vốn hóa thị trường của 3 công ty công nghệ lớn nhất thế giới đã vượt qua tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của hơn 90% quốc gia trên thế giới.

Ông Achim Steiner, Tổng giám đốc toàn cầu UNDP cho biết, khoảng cách phát triển con người ngày càng lớn, cho thấy xu hướng giảm dần bất bình đẳng giữa các quốc gia giàu và nghèo trong 20 năm qua đang bị đảo ngược. 

Sự bế tắc này, theo người đứng đầu UNDP sẽ gây nên những thiệt hại đáng kể. Trong đó, có việc thiếu hiệp lực nhằm thúc đẩy hành động về biến đổi khí hậu, số hóa hay nghèo đói. Ngoài ra, sự bất bình đẳng còn làm trầm trọng thêm sự phân cực, cũng như xói mòn thêm niềm tin vào người dân và các tổ chức trên toàn thế giới. Vì vậy, cần tận dụng sự phụ thuộc lẫn nhau cũng như khả năng giải quyết những thách thức chung đang tồn tại, đồng thời đảm bảo đáp ứng nguyện vọng của người dân…

Nguồn: Tạp chí Con số & Sự kiện

24/04/2024

Hiện nay, châu Á được nhận định là khu vực có cơ cấu dân số đang già đi nhanh nhất thế giới. Điền hình, khu vực Đông Nam Á đang chứng kiến sự già hóa dân số nhanh chóng với tỷ lệ số lượng người trong độ tuổi lao động trên tổng dân số được cho là sẽ bắt đầu giảm trong năm nay.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, tỷ lệ người trong độ tuổi lao động tại 11 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đạt đỉnh 68% vào năm 2023. Tỷ lệ này đã đạt đỉnh tại Thái Lan vào năm 2013. Tại Indonesia, quốc gia với dân số lớn nhất Đông Nam Á và lớn thứ tư thế giới, tỷ lệ này dự kiến sẽ đạt đỉnh vào năm 2030, chấm dứt thời kỳ dân số vàng.

Trong khi đó, năm 2019, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên trong khu vực đạt 7%, ngưỡng được coi là "xã hội già hóa". Tỷ lệ này dự kiến sẽ đạt 14% vào năm 2043, đưa khu vực vào nhóm "dân số già". Tốc độ già hóa dân số giữa các quốc gia có sự khác nhau. Nếu Singapore tuổi trung bình đã tăng lên 41,5 tương đương với Nhật Bản và các nước châu Âu lớn thì Philippines vẫn ở mức thấp 29,3. Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan là nước có dân số già hóa cao hơn so với nhiều nước khác với 16% dân số là từ 65 tuổi trở lên. Ước tính đến năm 2029, Thái Lan sẽ gia nhập danh sách các xã hội siêu già hóa với hơn 20% dân số trên 65 tuổi.

Báo cáo về Triển vọng dân số của Liên Hợp Quốc, dự báo đến năm 2050, khu vực ASEAN sẽ có hơn 176 triệu người trên 60 tuổi, chiếm hơn 22% tổng dân số của khối. Ước tính đến năm 2035, ASEAN dự kiến sẽ có hơn 127 triệu người từ 65 tuổi trở lên, chiếm khoảng 20% tổng dân số.

Nhận định về những thách thức mà các nước phải đối mặt với già hóa dân số, giới chuyên gia cho rằng, nếu bị cản trở bởi lực lượng lao động giảm sút, các quốc gia ở Đông Nam Á sẽ bị ảnh hưởng về phát triển kinh tế - xã hội. Điều này có thể thấy một trong những lợi thế của khu vực Đông Nam Á là sở hữu lực lượng lao động dồi dào và giá rẻ đã thu hút lượng đầu tư khổng lồ hàng năm dịch chuyển về các nước trong khu vực. Tuy nhiên, già hóa dân số sẽ khiến các nền kinh tế Đông Nam Á mất đi lợi thế này. Hay như, một số nước trong khu vực Đông Nam Á đang xuất khẩu lượng lớn lao động, nhưng trong tương lai gần, các nước này sẽ không đủ khả năng xuất khẩu lao động nữa nếu phải đối mặt với tình trạng dân số già - thiếu lao động.

Tình trạng xã hội già hóa là điều khó có thể tránh khỏi, nhưng nhiều quốc gia Đông Nam Á lại chưa được chuẩn bị tốt hệ thống an sinh xã hội để ứng phó với thách thức này, khi những khoản chi tiêu cho an sinh xã hội chiếm chưa đến 10% GDP ở các nền kinh tế khu vực. Theo dữ liệu do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) tổng hợp, ngay cả ở quốc gia có hệ thống an sinh xã hội tốt nhất khu vực là Singapore, tỷ lệ này cũng dưới 60%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 87% của các thành viên OECD.

Năm 2023, Ủy ban Các vấn đề kinh tế và xã hội của Liên Hợp Quốc đã xác định già hóa dân số là một xu hướng mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, Ủy ban này cho rằng, nếu có chính sách hỗ trợ phù hợp cùng việc thay đổi cách nghĩ, lối sống từ chính người cao tuổi, những khó khăn, thách thức trong già hóa dân số của các nước sẽ phần nào được giải quyết, thậm chí là có thể tận dụng những lợi ích mà già hóa dân số mang lại.

Chuẩn bị ứng phó với già hóa dân số, Chính phủ các nước Đông Nam Á  đã có cách tiếp cận ở mức độ cụ thể khác nhau, nhưng nhìn chung đều coi trọng, quan tâm đến chế độ chính sách đối với người cao tuổi. Hiện, các nước tập trung vào ba ưu tiên chính gồm:

- Tăng cường hệ thống y tế, nâng cấp cơ sở hạ tầng về y tế và cộng đồng, tập trung cải tạo và xây mới bệnh viện, trung tâm chăm sóc người già, các trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở khu dân cư để tạo sự kết nối, hỗ trợ lẫn nhau.

- Nâng độ tuổi làm việc và nghỉ hưu, tạo điều kiện để người già làm việc phù hợp với nguyện vọng và năng lực, để có thu nhập, tránh làm gánh nặng cho gia đình, vừa tạo niềm vui.

- Nâng phụ cấp chế độ cho người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những gia đình từng có nhiều đóng góp cho xã hội; đưa ra các gói ưu đãi mua hàng , khám bệnh giảm giá…/.

Nguồn: Tạp chí Con số & Sự kiện

24/04/2024

          Từ năm 2017, như nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam đã sử dụng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) do Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) công bố hằng năm nhằm xác định các điểm mạnh, điểm yếu trong phát triển kinh tế-xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Từ đó, đưa ra các giải pháp, biện pháp cải thiện phù hợp, kịp thời xây dựng, ban hành các chính sách liên quan. Những năm qua, kết quả chỉ số GII của Việt Nam luôn có sự cải thiện tích cực. Việt Nam liên tục được tổ chức WIPO ghi nhận là quốc gia có điểm số cao hơn nhiều so với mức trung bình của các nước cùng nhóm thu nhập. Năm 2023, Việt Nam xếp thứ 46, tăng 02 bậc so với năm 2022. Trong 10 năm qua, tính từ năm 2013, thứ hạng GII của Việt Nam tăng 30 bậc (từ vị trí 76 lên 46). Việt Nam liên tục duy trì vị trí dẫn đầu trong nhóm các quốc gia thu nhập trung bình thấp.
          Do chỉ số GII đánh giá ở cấp quốc gia nên nhiều số liệu thống kê ở cấp địa phương không có. Bên cạnh đó, phương pháp đánh giá theo quy chuẩn quốc tế còn mới nên có những điểm không tương đồng với thực tiễn các địa phương của Việt Nam. Hơn nữa, do có sự khác biệt về quy mô kinh tế xã hội, dân số, đất đai, cơ cấu kinh tế, định hướng phát triển... nên các địa phương cần lựa chọn mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo khác nhau, phù hợp với bối cảnh, điều kiện, đặc điểm riêng.

          Tại Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 30/01/2022, Chính phủ đã phân công Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới và các cơ quan liên quan xây dựng Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương và tổ chức đánh giá thử nghiệm tại một số địa phương nhằm đo lường năng lực đổi mới sáng tạo và kết quả đổi mới sáng tạo của từng địa phương, đồng bộ với Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ KH&CN đã phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới và các cơ quan liên quan triển khai xây dựng Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII - Provincial Innovation Index) theo 10 bước phù hợp với bối cảnh thực tiễn, đặc điểm của các địa phương ở Việt Nam, và tổ chức triển khai thử nghiệm thành công tại 20 địa phương trong năm 2022. Trên cơ sở đó, tại Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/2/2022, Chính phủ đã giao Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức triển khai Bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo cấp địa phương trên phạm vi toàn quốc từ năm 2023. Đây là công cụ phản ánh mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương trên cả nước, đồng thời góp phần cải thiện năng lực, kết quả đổi mới sáng tạo cấp quốc gia.

          Bộ chỉ số PII có 52 chỉ số, chia làm 7 trụ cột (theo sát cấu trúc của bộ chỉ số GII) gồm 5 trụ cột đầu vào và 2 trụ cột đầu ra. 5 trụ cột đầu vào phản ánh những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là: Thể chế, Vốn con người và Nghiên cứu và phát triển, Cơ sở hạ tầng, Trình độ phát triển của thị trường và Trình độ phát triển của doanh nghiệp. Hai trụ cột đầu ra phản ánh kết quả tác động của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào phát triển kinh tế xã hội gồm: Sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ, Tác động. Với mỗi địa phương, kết quả đánh giá, xếp hạng của từng chỉ số, nhóm chỉ số và trụ cột được trình bày trong một bảng thông tin tổng hợp. Đồng thời, chỉ rõ 5 điểm mạnh và 5 điểm yếu của mỗi địa phương.

Bộ chỉ số PII có 52 chỉ số, chia làm 7 trụ cột

          Bộ chỉ số PII nhằm cung cấp bức tranh thực tế, tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương, qua đó cung cấp căn cứ và bằng chứng về điểm mạnh, điểm yếu, về các yếu tố tiềm năng và các điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương.

          Đối với nhà đầu tư, kết quả đánh giá PII của địa phương sẽ là thông tin tham khảo hữu ích về môi trường đầu tư địa phương để đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp. Bộ chỉ số PII cũng có ý nghĩa đối với cộng đồng các tổ chức quốc tế và nhà tài trợ để xem xét, cân nhắc các tài trợ và hoạt động có liên quan tại các địa phương ở Việt Nam.

          Từ bộ chỉ số PII, chính quyền các cấp có cơ sở khoa học và thực tiễn để xây dựng, thực thi hiệu quả các chính sách thúc đẩy, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy thực hiện các sáng kiến phát triển kinh tế xã hội ở địa phương dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tận dụng các thế mạnh và vượt qua các thách thức, góp phần nâng cao năng lực kinh doanh, năng lực cạnh tranh, năng lực đổi mới sáng tạo của địa phương và của quốc gia…

          Hà Nội dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương
          Sau một năm xây dựng, ngày 12/3/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố kết quả xếp hạng Chỉ số PII năm 2023. Theo kết quả công bố, top 10 địa phương đạt chỉ số PII cao nhất cả nước lần lượt là Hà Nội với 62,86 điểm, TP. Hồ Chí Minh 55,85 điểm, Hải Phòng 52,32 điểm, Đà Nẵng 50,70 điểm, Cần Thơ 49,66 điểm, Bắc Ninh 49,20 điểm, Bà Rịa - Vũng Tàu 49,18 điểm, Bình Dương 48,64 điểm, Quảng Ninh 48,03 điểm, Thái Nguyên 47,75 điểm.

Top 10 địa phương đạt chỉ số PII năm 2023 cao nhất cả nước

          Hà Nội đứng đầu cả nước ở cả xếp hạng đầu ra và đầu vào đổi mới sáng tạo nhờ dẫn đầu 14/52 chỉ số thành phần. Hà Nội có điểm cao nhiều chỉ số có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đổi mới sáng tạo như: Vốn con người, nghiên cứu và phát triển (63,06 điểm); trình độ phát triển của thị trường (77,81 điểm); sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ (63,16 điểm), cơ sở hạ tầng là 68,23 điểm… Đây cũng là địa phương có tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động nghiên cứu phát triển, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo và các đầu ra về tài sản trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, kiểu dáng công nghiệp hay các tác động đến kinh tế xã hội như chỉ số phát triển con người.

          Theo đánh giá, Hà Nội có những điểm mạnh và có điểm chưa mạnh, nhưng tổng thể lại Hà Nội được đánh giá là địa phương có các điểm cân bằng tốt nhất, có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hệ sinh thái kinh tế - xã hội dựa trên con người cân bằng nhất so với các địa phương khác. Do đó, điểm trung bình của Hà Nội là điểm tốt nhất.

          Xếp thứ hai trong bảng xếp hạng PII năm 2023 là TP. Hồ Chí Minh, với 12/52 chỉ số thành phần có điểm cao. Trong đó TP. Hồ Chí Minh có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hạ tầng số, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu phát triển tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo và một số sản phẩm về tài sản trí tuệ.

          Nằm trong top 5 địa phương dẫn đầu nhiều chỉ số thành phần nhất còn có Bình Dương đứng thứ ba với 7 chỉ số dẫn đầu), Đà Nẵng xếp thứ tư với 5 chỉ số dẫn đầu) và Long An đứng thứ năm với 4 chỉ số dẫn đầu.

          PII 2023 cũng được xếp hạng theo 6 vùng kinh tế xã hội. Các địa phương vùng Đồng bằng sông Hồng có điểm trung bình cao nhất 45,17 điểm, tiếp đến là các địa phương vùng Đông Nam Bộ với 44,81 điểm. Các địa phương vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long có điểm số trung bình sát nhau, lần lượt là 36,96 điểm và 36,36 điểm. Hai vùng Tây Nguyên và Trung du và miền núi phía Bắc có điểm số thấp gần như nhau, lần lượt là 32,72 điểm và 32,19 điểm. Bộ chỉ số cũng đưa ra top các địa phương dẫn đầu từng vùng và phân tích đánh giá theo nhóm thu nhập.

Top các địa phương đạt chỉ số PII năm 2023 dẫn đầu theo vùng kinh tế - xã hội

          Kết quả đánh giá cho thấy sự phù hợp, tương đồng giữa kết quả PII 2023 với thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Các địa phương thuộc nhóm dẫn đầu là các địa phương có điều kiện tự nhiên và địa lý thuận lợi (tập trung ở các vùng Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ), có ngành công nghiệp - xây dựng, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế, tập trung nhiều khu công nghiệp, có cơ sở hạ tầng phát triển, có hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo mạnh mẽ.

          Ngược lại, thuộc nhóm cuối là các địa phương còn hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội, có vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên chưa thuận lợi cho phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo vào phát triển kinh tế - xã hội (tập trung ở các vùng Tây Nguyên, Trung du và miền núi phía Bắc).
          Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, mục đích của bộ chỉ số này không phải để so sánh giữa các địa phương, mà để mô tả thực trạng của các địa phương, để các địa phương biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình, từ đó có chính sách điều chỉnh theo định hướng phát triển. Tuy nhiên, việc các địa phương có duy trì được thứ hạng của mình trong các năm tiếp theo hay không phụ thuộc vào sự cải thiện của các địa phương. Nếu Hà Nội và các địa phương đang dẫn đầu mà không tiếp tục cải thiện môi trường, năng lực thì những địa phương khác cho dù nhỏ hơn và cải thiện tốt có thể thay đổi vị trí xếp hạng./.

Nguồn: Tạp chí Con số & Sự kiện

17/04/2024

          Từ ngày 01/4/2024, song song với Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, Điều tra doanh nghiệp năm 2024 cũng được triển khai trên toàn quốc. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho khâu thu thập thông tin đã gần như hoàn tất. Đơn vị chủ trì ở Trung ương - Cục Thu thập dữ liệu và ứng dụng CNTT thống kê (Cục TTDL) và các Cục Thống kê địa phương đã triển khai theo đúng phương án đề ra nhằm đạt kết quả tốt nhất thu thập thông tin đầy đủ, chính xác về tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên cả nước.

          Điều tra doanh nghiệp năm 2024 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố
         Điều tra doanh nghiệp năm 2024 được tiến hành trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với các doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc tất cả các ngành trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, trừ 3 ngành (do đối tượng điều tra không phát sinh trong các ngành này): Ngành O - hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc; Ngành U - hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế; Ngành T - hoạt động làm thuê các công việc trong các gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình.

          Đơn vị điều tra gồm: 64 tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp có hoạt động hạch toán toàn ngành (bao gồm 3 tập đoàn, tổng công ty thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng); các doanh nghiệp, hợp tác xã; và các chi nhánh hạch toán độc lập trực thuộc doanh nghiệp.

          Các thông tin thu thập trong Điều tra doanh nghiệp năm 2024

          Điều tra doanh nghiệp năm 2024 thu thập các thông tin sau:

          Thông tin nhận dạng: Thông tin định danh của đơn vị điều tra; ngành hoạt động sản xuất, kinh doanh; loại hình doanh nghiệp; cơ sở trực thuộc của doanh nghiệp;
          Thông tin về lao động và thu nhập của người lao động: Số lao động; thu nhập của người lao động;

          Thông tin về kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh: Kết quả hoạt động, chi phí sản xuất kinh doanh; vốn đầu tư; sản lượng sản xuất của sản phẩm; tiêu dùng năng lượng; các chỉ tiêu thống kê chuyên ngành trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia phân tổ theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam và Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam;

          Thông tin về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ của doanh nghiệp.

          Công tác chuẩn bị đã hoàn tất

          Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho điều tra đã được hoàn tất đúng quy trình, phương án đã đề ra như: Chọn mẫu, cập nhật danh sách đơn vị điều tra; rà soát doanh nghiệp tăng mới trong năm 2023; Tuyển chọn giám sát viên và điều tra viên thống kê; Tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm...
          Về chọn mẫu, cập nhật danh sách đơn vị điều tra, Cục TTDL chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chọn mẫu các đơn vị điều tra; chủ trì phối hợp với Cục Thống kê rà soát, cập nhật đơn vị điều tra phục vụ công tác thu thập thông tin.
          Danh sách đơn vị điều tra được lập dựa vào các nguồn: Danh sách các doanh nghiệp/HTX thuộc đối tượng điều tra đã thu thập thông tin trong cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2023; Danh sách các doanh nghiệp đã thành lập trước năm 2023 nhưng không thuộc đối tượng thu phiếu trong năm 2023 (chưa hoạt động, không tìm thấy...); Danh sách doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2023 (do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng cục Thuế cấp); Danh sách chi nhánh hạch toán độc lập từ nguồn đăng ký thuế, kết quả tổng điều tra kinh tế 2021 và kết quả điều tra doanh nghiệp năm 2023.

          Về tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm, ở cấp trung ương, Cục TTDL phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm cho GSV, công chức của các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê; lãnh đạo Cục Thống kê và giảng viên cấp tỉnh trong 2 ngày. Ở cấp tỉnh, Cục Thống kê tổ chức tập huấn trực tiếp cho GSV và ĐTV thời gian tập huấn là 01 ngày.

          Theo Phương án điều tra, do tính chất quy mô không giống nhau nên các địa phương trong cả nước có thời gian tiến hành điều tra khác nhau. Tại thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, thời gian tiến hành từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 31/7/2024. Đối với các tỉnh, thành phố có số lượng doanh nghiệp từ 5.000 doanh nghiệp trở lên, thời gian tiến hành từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 30/6/2024. Các tỉnh, thành phố còn lại: thời gian tiến hành từ ngày 01/4/2024 đến hết ngày 30/5/2024.

          Cả nước có khoảng 930.000 đơn vị điều tra

          Cục Thống kê cấp tỉnh tiến hành rà soát doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2023 tại địa bàn tỉnh, thành phố. Tiến hành xác minh các thông tin chủ yếu có liên quan gồm: Tên doanh nghiệp, địa chỉ, loại hình doanh nghiệp, ngành kinh tế, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp và một số thông tin khác để làm cơ sở xác định đơn vị điều tra cho cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2024 và phục vụ cho quy trình thực hiện phiếu điều tra web-form (phiếu điều tra trực tuyến).
          Tổng số đơn vị trong cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2024 trên phạm vi cả nước có khoảng 930 nghìn đơn vị điều tra.

          Huy động khoảng gần 6500 điều tra viên và hơn 2300 giám sát viên trong khâu thu thập thông tin tại địa bàn

          Cục Thống kê chủ trì tuyển chọn Giám sát viên (GSV), Điều tra viên (ĐTV) phục vụ công tác thu thập thông tin của cuộc điều tra. ĐTV có trách nhiệm cung cấp tài khoản (tên đăng nhập và mật khẩu) tới đơn vị điều tra để thực hiện cung cấp thông tin; hướng dẫn cung cấp thông tin trên phiếu điều tra và kiểm tra, hoàn thiện phiếu điều tra của các đơn vị được phân công thực hiện; GSV thực hiện công việc giám sát các hoạt động và hỗ trợ chuyên môn cho ĐTV trong quá thực hiện điều tra.
          Trong cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2024, ngành Thống kê huy động khoảng 6480 điều tra viên và 2332 giám sát viên trong khâu thu thập thông tin tại địa bàn.

          Hiện, đã đến thời điểm thu thập thông tin điều tra doanh nghiệp năm 2024, các Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang tích cực chỉ đạo thực hiện công tác thu thập thông tin tại địa bàn, bảo đảm tiến độ và chất lượng thông tin thu thập.

          Dự kiến, kết quả chính thức của cuộc điều tra doanh nghiệp 2024 sẽ được công bố vào quý I năm 2025./.

                             Nguồn: Tạp chí Con số & Sự kiện

 

04/04/2024

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 1096

Tổng số lượt xem: 739053

Bản quyền © 2024 thuộc Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi | Cổng thông tin điện tử Quảng Ngãi

Chịu trách nhiệm nội dung: Võ Thành Nhân - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0255.3822862. Email: quangngai@gso.gov.vn.

Địa chỉ: 19 Hai Bà Trưng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

ipv6 ready