Truy cập nội dung luôn

Phát huy vai trò hợp tác xã trong liên kết chuỗi giá trị sản xuất

14/01/2022 11:45    527

Kinh tế hợp tác luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Huyện Sơn Tây với trên 80% lao động làm nông nghiệp; bởi vậy, nông dân là thành viên nòng cốt của các HTX, có vị trí hết sức quan trọng về phát triển kinh tế, giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng và tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 19/CT-TTg, ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thi hành Luật HTX năm 2012; đặc biệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế: Khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế hộ gia đình và các lọai hình kinh tế tập thể, hợp tác xã để liên kết, kết nối thị trường, nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp; chú trọng thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm. Huyện Sơn Tây hiện có 07 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 03 HTX thành lập mới năm 2021. Các HTX bước đầu thực hiện được vai trò liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, tham gia tích cực vào chuỗi giá trị sản phẩm; giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nhất là khu vực nông nghiệp, nông thôn; đặc biệt là tạo ra những thay đổi căn bản diện mạo nông thôn. Tuy nhiên, các HTX nông nghiệp có quy mô nhỏ, siêu nhỏ, (dưới 50 thành viên), chưa có trụ sở riêng, trên 90% HTX chưa được hưởng các chính sách của Trung ương, tỉnh, hoạt động không đúng theo Luật HTX năm 2012 (không tham gia đóng bảo hiểm xã hội, không họp Hội đồng quản trị, hoạt động theo tính chất hộ gia đình...). Đặc biệt, việc liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp thông qua vai trò HTX  nông nghiệp trên địa bàn huyện vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Quy mô sản xuất của các HTX vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ, việc ứng dụng khoa học công nghệ còn hạn chế, chưa xây dựng được các vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, thiếu nguồn lực để hoạt động, khả năng huy động vốn hạn chế, việc tiếp cận vốn tín dụng còn ít, chưa mạnh dạn để liên kết tiêu thụ sản phẩm cho người dân, trình độ cán bộ HTX còn hạn chế, chưa thực sự năng động trong cơ chế thị trường hiện nay, thiếu kỹ năng đàm phán thương mại, tiếp cận thị trường,...

Liên kết sản xuất chuỗi là hướng đi bền vững giúp nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như tăng thu nhập cho người dân. HTX nông nghiệp là đầu mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp tiêu thụ, quyết định sự thành công của chuỗi. Bởi chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp là sản xuất, thu mua và tiêu thụ sản phẩm, mỗi công đoạn sẽ do một bên chuyên trách thực hiện; trong đó nông dân tham gia trực tiếp vào sản xuất nông sản, HTX cung cấp vật tư đầu vào, hướng dẫn kỹ thuật và tập hợp sơ chế nông sản, quản lý bảo đảm chất lượng nông sản và doanh nghiệp thu mua, quảng bá, đưa sản phẩm đến người tiêu dùng. Để có thể sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững cần sự bảo đảm tham gia của các bên, tức là để xây dựng được chuỗi giá trị hoạt động hiệu quả cần có sự phối hợp của các bên, giữa nông dân với HTX và doanh nghiệp tiêu thụ; đặc biệt, vai trò của HTX trong xây dựng liên kết chuỗi sản xuất - tiêu thụ.